Luikersteenweg 367
3500 Hasselt
Telefoon :
011 70 71 55011 70 71 55

Algemene verkoopsvoorwaarden

INHOUDSOPGAVE     

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingrecht
Artikel 5 – Geen herroepingrecht op maat gemaakte goederen
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Verantwoordelijkheid
Artikel 11 – Duur
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Intellectuele eigendom
Artikel 14 – Klachtenregeling en geschillen


ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn: Camper-Diëm bv Stevoortse Kiezel 181 – 3511 Hasselt-West
E-mailadres: camper-diem@skynet.be -- Telefoonnummer: 011/707155
Ondernemingsnummer: BE0 833.399.947


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier alsook bij rechtstreekse verkoop in onze vestiging of via mailbestellingen, aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
Standaard zijn onze prijzen altijd netto inclusief BTW en afgehaald op ons facturatie-adres (op afspraak). Recupel, verzend- en retourkosten blijven ten laste van de koper tenzij anders vermeld. Leveringen kunnen enkel in België, Luxemburg en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Op maat gemaakte goederen wijken altijd af van de weergaven op de afbeeldingen.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie via overschrijving of met debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact/Mister Cash en overschrijvingen op ons rekeningnummer zoals vermeld op de bestelling. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: afhankelijk van het leveringsadres kun je de beschikbare koerierdienst kiezen. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.


ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT ENKEL STANDAARD GOEDEREN

Alleen als je standaard goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. (voor goederen op maat zie artikel 5) Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post/kiala kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor de kosten worden aangerekend.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
Om je herroepingrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar , Camper-Diem bv Stevoortse Kiezel 181 – 3511 Hasselt-West België . Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING ENKEL STANDAARD GOEDEREN
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende standaard goederen/levering herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


ARTIKEL 5 GEEN HERROEPINGSRECHT  OP MAAT GEMAAKTE GOEDEREN

Als je op maat gemaakte goederen of diensten bij ons koopt, vervalt het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.


ARTIKEL 6 DE PRIJS

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.


ARTIKEL 7 BETALING

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules en via overschrijving rechtstreeks op het rekeningnummer, vermeld op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.


ARTIKEL 8 CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
De waarborg bestaat uit de herstelling en/of vervanging van de stukken die gebrekkig erkend werden en dit in de werkplaatsen van Camper-Diëm bv. De waarborg dekt de normale slijtage niet. De waarborg vervalt en Camper-Diëm bv is vrij van alle verantwoordelijkheid indien het materiaal vervormd, veranderd of vermaakt werd, de schade ontstaan is door van buitenaf komend onheil (zoals natuurramp, storm of waterschade) aan slordigheid of verkeerd gebruik, of aan een onervarenheid van de koper te wijten is. Deze waarborg heeft geen loop voor ongevallen aan personen en dingen voorgekomen, zelfs indien dit het gevolg is van een gebrek of fout aan de verkochte waren. De zichtbare gebreken dienen door de koper gemeld te worden bij levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
Alle maatvoering van Matrassen, hoezen, slaapsystemen, lakens kan afwijken door het zachte en flexible karakter van deze materialen. Afwijkingen in lengte, breedte en hoogte van 2% van de bestelde maat vallen binnen de tolerantie. Kleuren kunnen in diverse tinten afwijken van de kleur die op uw computer zichtbaar is. Dit geeft geen recht op retour bij maatwerk.


ARTIKEL 9 LEVERING EN UITVOERING

Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingbevestiging.
Leveringen gebeuren door de door jou gekozen koerierdienst. Er kunnen verschillende koeriersdiensten mogelijk zijn, afhankelijk van uw leveringsadres.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. Als wij een eventuele vertraging aankondigen, zal dit gebeuren op het mailadres waarmee u de bestelling geplaatst heeft. Een eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. De koper is gehouden de aangekochte goederen af te halen en/of in ontvangst te nemen op de bepaalde datum.  Indien de koper hiertoe niet overgaat zal lastens hem een bewaringsvergoeding gevorderd worden van 2.5€ per dag vanaf de derde dag, volgend op de datum van de aangetekende ingebrekestelling, onverminderd het recht van de verkoper om, bij voortdurend in gebreke blijven, de ontbinding van de verkoopsovereenkomst en schadevergoeding te vorderen. In uitzonderlijk geval en naar uitdrukkelijke wens van de koper, kan verzending van de koopwaar achteraf nog plaatsvinden indien niet voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst.
Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die/maatwerk dat je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres camper-diem@skynet.be.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


ARTIKEL 10 VERANTWOORDELIJKHEID

Alle in herstelling gegeven koopwaar of voertuigen van welke aard ook, verblijven in de magazijnen of op de terreinen van de verkoper op risico van de koper en/of eigenaar van de koopwaar/het voertuig. Camper-Diëm bv kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de goederen, het voertuig, diefstal of ongevallen die gebeuren op zijn terreinen.
Indien de herstelde koopwaar/voertuigen binnen de vijf dagen na beëindiging der werken in, in voorkomend geval, na aangetekende ingebrekestelling, niet is afgehaald, zal een bewaringsrecht van 2.50€ per dag vervallen ten nadele van de eigenaar.
Het is de koper bekend dat alle, in herstelling gegeven goederen/voertuigen, niet verzekerd zijn tegen storm, diefstal, brand of andere schade en dat al deze risico’s ten laste zijn van de koper of eigenaar.
De in herstelling gegeven goederen/voertuigen worden vervoerd/gereden onder verantwoordelijkheid van de klant.


ARTIKEL 11 DUUR

De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden. 


ARTIKEL 12 OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


ARTIKEL 14 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@camper-diem.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken